حقیقت از چنگ ما نخواهد گریخت…(2)

در جامعه ای فلج و از خود بیگانه که در آن منابع کنش تاریخی خلاق و آزادی‌ بخش کاملا خشک شده اند، نظریه عالی ترین شکل پراکسیس به نظر می رسد و نباید غایتی بیرون از خود را دنبال کند.(یورگن هابرماس,نظریه و عمل )

جمله ی بالا شاید شوخی به نظر برسد، شوخی ناشی از وضعیت موجود، وضعیت اضطراری که این بار قبل از فلج کردن کنش، تهاجم به نظریه را با عالی ترین شکل پراکسیس آغاز کرده است.

Advertisements