All that is solid melts into air

امید تنها برای این است که نا امید شود(پروژه پاساژها،والتر بنیامین)

شاید خوبیه نداشتن امید این است که انسان هیچگاه نا امید نمی شود و این چیزیست که این روزها بیشتر از امید به آن نیازمندیم: نا امید نشدن.