هر آن چه سخت….(5)

بعد از «آشویتس» شعر معنا ندارد.(تئودور آدورنو)

فاجعه وصف ناشدنی است، نشانی از شکاف در وضع موجود، استثنای یک قاعده…

Advertisements

هر آن چه سخت….(4)

هنر آن چيزي است که به ما اجازه مي دهد که سر بر گردانيم و«سدوم» و «گومور» را ببينيم بي آنکه مرده باشيم.(ژان لوک گدار)

All that is solid melts into air

امید تنها برای این است که نا امید شود(پروژه پاساژها،والتر بنیامین)

شاید خوبیه نداشتن امید این است که انسان هیچگاه نا امید نمی شود و این چیزیست که این روزها بیشتر از امید به آن نیازمندیم: نا امید نشدن.