هر آن چه سخت….(6)

اگر مرا یک ناباور بدانید، یعنی اینکه مرا بهتر از خودم شناخته اید، زیرا ممکن است که من ناباور باشم، ولی ناباوری هستم که نوستالژی«باور» دارد. (پیر پائولو پازولینی)

Advertisements