هر آن چه سخت….(9)

سرکوب همیشه از خود (ego) سرچشمه می گیرد و بر اساس انگیزه های زیباشناسانه و اخلاقی عمل می کند. آن تکانه هایی که مورد سر کوبند عبارتند از خود خواهی و بی رحمی و مهمتر از همه تکانه های آرزومندانه جنسی، آن هم غالبن از مستهجن ترین و منع شده ترین نوعش.(زنای با محارم). روان رنجوری در واقع جایگزین ارضاهای غیر مجاز بوده و به نظر می آید که این بیماری با فرمانبرداری ناقص جنبه غیر اخلاقی انسان ها تناظر دارد                         (روانکاوی،فروید،حسین پاینده)

Advertisements