رانه های ذهن(1)

حقیقت ارضا شدن، خود ارضایی است، باقی شکل‌ها، در فقدان نمودهای انضمامی  فعلیت نیافته‌شان است که عینیت‌شان به چشم می‌آید.

Advertisements